Regulamin wychowanka Ogrodu

 

Jako członek społeczności zobowiązuję się do:

 1. Nie używania przemocy fizycznej i psychicznej /nie wymuszam, nie zastraszam, nie obmawiam, nie używam wyzwisk, nie pokazuję obraźliwych gestów.
 2. Kulturalnego odnoszenia się do innych.
 3. Nie wnoszenia na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2: papierosów, narkotyków, alkoholu, substancji palnych i żrących, zapalniczek, zapałek, niebezpiecznych ostrych narzędzi /nożyczki, noże, pilniki, śrubokręty itp.
 4. Dbania o wyposażenie pomieszczeń Ogrodu Jordanowskiego Nr 2. W przypadku umyślnego spowodowania szkody odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice wychowanka.
 5. Utrzymywania czystości w pomieszczeniach Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 6. Przestrzegania higieny osobistej.

 

Prawa wychowanka

 1. Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
 2. Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 i innych wychowanków.
 3. Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
 4. Każdy wychowanek ma prawo do uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
 5. Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
 6. Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 7. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.

 

Obowiązki wychowanka

 1. Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
 2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.
 3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
 4. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
 5. Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.
 6. Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz kolegów i koleżanek.
 7. Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

 

Kary
 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę.
 2. Upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora OJ2.
 3. Udzielenie pisemnej nagany w Dzienniku nagan.
 4. Zawieszenie w zajęciach danego dnia.
 5. Zakaz wstępu na teren OJ2 danego dnia.
 6. Zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren OJ2 przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).

 

Nagrody
 1. Pochwała pisemna nauczyciela-wychowawcy umieszczona w Księdze rejestracji dziennej.
 2. Dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

 

 

Wyszukaj wydarzenia

 

 

Galeria