Witaj w krainie rekreacji i zabawy!

 

Ogród Jordanowski nr 2 czynny od poniedziałku do piątku,
od godz. 9:00 – 20:0o. W niedzielę od godz. 10:00 – 20:00.

Od września 2022 r. świetlica w trakcie roku szkolnego
 czynna od godz. 13:30 – 19:00

_________________________________________________________

Uwaga! Od 21.07 do 21.08. 2022 r. świetlica Ogrodu Jordanowskiego nr 2 nieczynna z powodu przerwy urlopowej nauczycieli.

 

 

- Witamy

Witamy w naszym Ogrodzie, istniejącym nieprzerwanie od 1945 roku.  Ogród Jordanowski Nr 2 jest miejscem dla wszystkich:

 • Małych dzieci z opiekunami na placu zabaw
 • Dzieci na zajęciach stałych w wielorakich formach
 • Młodzieży spragnionej sportowych atrakcji
 • Dorosłych szukających wypoczynku (także w formie aktywnej)
 • Wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniach okazjonalnych
 • Zapraszamy!

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA TANECZNE

 • prowadzący: mgr Karolina Kurek
 • wiek: od 7-14 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • prowadzący: mgr Agnieszka Szcześniak
 • wiek: od 6 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

ZAJĘCIA FILMOWO – PLASTYCZNE

 • prowadzący: mgr Agnieszka Szcześniak
 • wiek: od 6 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

PIŁKA NOŻNA

 • prowadzący: mgr Radosław Tasarz
 • prowadzący: mgr Karolina Białostocka
 • wiek: 6-16 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

ZABAWY PLASTYCZNO – RUCHOWE

 • prowadzący: mgr Agnieszka Szcześniak
 • prowadzący: mgr Katarzyna Szydłowska
 • wiek: od 5 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

OKAZJONALNE WARSZTATY TWÓRCZE

 • prowadzący: mgr Agnieszka Szcześniak
 • wiek: od 8 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • prowadzący: mgr Agnieszka Szcześniak
 • wiek: od 6 lat
 • terminy zajęć: zobacz grafik

- Obiekty

- Regulaminy

Statut sporządzono na podstawie art. 71 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz.1611  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Spis treści

 • Rozdział I – Postanowienia ogólne
 • Rozdział II – Cele i zadania Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział III – Różne formy współpracy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział IV – Organy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział V – Organizacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w  Poznaniu
 • Rozdział VI – Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział VII – Rada Pedagogiczna Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział VIII – Rada Rodziców Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział IX – Samorząd Uczniowski Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział X – Wolontariat w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XI – Nauczyciele i inni pracownicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XII – Rekrutacja oraz udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XIII – Prawa i obowiązki wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XIV – Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XV – Dokumentacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XVI – Postanowienia końcowe Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu

Czytaj dalej

 1. Świetlica jest czynna w dniach i godzinach wykazanych TUTAJ.
 2. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 5 do 16 lat) mogą przebywać w świetlicy i uczestniczyć w zajęciach tylko pod opieką wychowawców.
 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są także w czasie wakacji oraz ferii zimowych w godz. 1000-1600.
 4. Udział w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny dla dzieci i młodzieży.
 5. Korzystanie ze świetlicy możliwe jest po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do:
  • nienagannego i właściwego zachowania się w świetlicy,
  • nieprzeszkadzania innym w zajęciach,
  • dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy,
  • poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia finansowej odpowiedzialności za zniszczenia,
  • niekorzystania z telefonów komórkowych,
  • przestrzegania regulaminów.
 7. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 8. Przedmioty wartościowe, wyłączone telefony komórkowe powinny być zdeponowane w osobistej szafce.
 9. Ogród Jordanowski nr 2 nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie nie zdeponowanych wartościowych przedmiotów.
 10. Przybyłym umożliwia się bezpłatne korzystanie z toalet znajdujących się wewnątrz budynku i z wejściem od zewnątrz (dla niepełnosprawnych).
 11. W okresie od listopada do kwietnia wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania toreb, plecaków, kurtek, płaszczy na wieszakach umieszczonych w holu lub w „kawiarence”. W przypadku odrabiania lekcji torby szkolne można wnieść do świetlicy.
 12. Posiłki należy spożywać w „kawiarence”.
 13. Nie należy siadać na parapetach i szafkach.
 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla małych dzieci pod opieką dorosłych.
 2. Z urządzeń i sprzętu placówki korzystają małe dzieci pod opieką dorosłych.
 3. Dzieci i starszych zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości oraz szanowania sprzętu i urządzeń, jako wspólnego dobra społecznego.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo i charakter placówki zabrania się:
  • zaśmiecania i oszpecania placówki,
  • wnoszenia na teren placówki niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, szklanych butelek itp.).
  • hałasowania, grania na instrumentach bez zgody,
  • gry w karty, picia alkoholu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • dorosłym rozbierania się i plażowania.
 5. Za wypadki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sportowo-zabawowych nie odpowiadamy.
 6. Prosimy osoby dorosłe o pomoc w utrzymaniu porządku, kultury oraz wychowaniu dzieci.
 7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje sankcje karne w trybie administracyjnym.
 1. Korzystanie z rampy odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność!
 2. Przebywanie na rampie dozwolone jest wyłącznie dla 2 osób, jeżdżących na każdym pomoście, każda na swojej połowie.
 3. Zabroniona jest jazda:
  • bez kasku,
  • bez ochraniaczy kolan, łokci i nadgarstków,
  • pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
 4. Chodzenie po konstrukcji, wchodzenie na pomosty oraz przebywanie w strefie niebezpiecznej JEST ZABRONIONE.
 5. Na górnych pomostach wolno przebywać wyłącznie zainteresowanym, którzy potrafią na nie samodzielnie wjechać.

 

PAMIĘTAJ! Nic nie uchroni Cię przed wypadnięciem z rampy! Nie przeceniaj swoich możliwości! Nie wykonuj akrobacji!

 1. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 4. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni; wartościowe przedmioty, dokumenty w osobistej szafce, w recepcji.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
 6. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 7. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 8. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Zabrania się przebywania w sali w trakcie zajęć osobom postronnym, nie biorącym udziału w zajęciach.
 10. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 11. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Na terenie sali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków, napojów alkoholowych, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, żywności.
 13. Ćwiczący w grupie zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 14. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Należy dbać o utrzymanie czystości w sali.
 16. Ogród nie zwraca pieniędzy za nieodbyte zajęcia z winy klienta.
 1. Przebywanie w pracowni technicznej możliwe jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Stanowiska pracy przydziela nauczyciel. Nie wolno ich zmieniać bez jego zgody.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa pracy przez nauczyciela.
 4. Za stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej oraz za warunki pracy w czasie zajęć odpowiada nauczyciel.
 5. Uczestnicy zajęć mogą się posługiwać tylko narzędziami i urządzeniami w pełni sprawnymi, odpowiadającymi normom technicznym i zasadom bezpieczeństwa.
 6. Stan uczestników zajęć zależy od liczby stanowisk pracy.
 7. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczestnicy zajęć.
 8. Po zakończeniu zajęć wychowanek:
  • zobowiązany jest odłożyć narzędzia na wyznaczone miejsce,
  • dokładnie posprzątać swoje stanowisko.
 9. W razie wypadku natychmiast powiadomić nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 10. W razie pożaru:
  • niezwłocznie powiadomić nauczyciela,
  • podporządkować się poleceniom kierującego akcją przeciwpożarową
 11. W razie wypadku pomocy ze środków dostępnych w apteczce udziela nauczyciel.
 12.  
 1. Klucze do toalet dla niepełnosprawnych znajdują się w recepcji. Należy je pobrać i zwrócić osobiście.
 2. W toalecie należy pozostawić po sobie porządek i zadbać o czystość (nie wrzucać śmieci do muszli klozetowych, pisuarów, umywalek itp.).
 3. Korzystanie z toalet jest bezpłatne.
 4. Za zniszczenia i uszkodzenia materialnie odpowiedzialny jest sprawca.
 5. Z toalet wewnętrznych korzystają dzieci biorące udział w zajęciach w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego Nr2
 6.  
 1. Jako członek społeczności zobowiązuję się do:

  1. Nie używania przemocy fizycznej i psychicznej /nie wymuszam, nie zastraszam, nie obmawiam, nie używam wyzwisk, nie pokazuję obraźliwych gestów.
  2. Kulturalnego odnoszenia się do innych.
  3. Nie wnoszenia na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2: papierosów, narkotyków, alkoholu, substancji palnych i żrących, zapalniczek, zapałek, niebezpiecznych ostrych narzędzi /nożyczki, noże, pilniki, śrubokręty itp.
  4. Dbania o wyposażenie pomieszczeń Ogrodu Jordanowskiego Nr 2. W przypadku umyślnego spowodowania szkody odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice wychowanka.
  5. Utrzymywania czystości w pomieszczeniach Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
  6. Przestrzegania higieny osobistej.

   

  Prawa wychowanka

  1. Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
  2. Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 i innych wychowanków.
  3. Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
  4. Każdy wychowanek ma prawo do uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
  5. Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
  6. Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
  7. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.

   

  Obowiązki wychowanka

  1. Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
  2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.
  3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
  4. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
  5. Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.
  6. Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz kolegów i koleżanek.
  7. Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

   

  Kary
  1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę.
  2. Upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
  3. Udzielenie pisemnej nagany w Księdze rejestracji dziennej.
  4. Upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców.
  5. Upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły.
  6. Zawieszenie w zajęciach danego dnia.
  7. Zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 danego dnia.
  8. Zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).

   

  Nagrody
  1. Wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub Dyrektora.
  2. Wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez Dyrektora.
  3. Dyplomem, nagrodą rzeczową.
  4. Listem pochwalnym do szkoły.
  5. Listem pochwalnym do rodziców.
  6. Innymi formami nagród i wyróżnień.
  7. Pochwała pisemna Dyrektora lub nauczyciela-wychowawcy umieszczona w Księdze rejestracji dziennej.

- Wyboista droga do lekarskiego tytułu

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

- UWAGA!!!
Obowiązuje nowy regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlik na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 2.

- Blog

Latem w ogrodzie – zajęcia w wakacje letnie – 27.06 – 8.07- 2022

Festyn rodzinny – Jordanowo, rodzinnie i zdrowo – 11-06-2022

Sportowy Dzień Dziecka – 1-06-2022

Dzień z Mamą – 27-05-2022

Wiosenne Zawody Sprawnościowe – 17-05-2022

Światowy Dzień Tańca – 29-04-2022

Akcja Żonkile 2022 – 19-04-2022


- Kontakt

OGRÓD JORDANOWSKI NR2 W POZNANIU

ul. Przybyszewskiego 30a
60-357 Poznań

Telefon: 61 847 36 27

Email: ogrodjordanowskinr2@wp.pl

Dojazd tramwajem nr 7

Autobus nr 148, 159, 163, 169, 177, 193