Ogród Jordanowski Nr2 w Poznaniu

UWAGA!!!

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OGRODU JORDANOWSKIEGO NR 2 W CZASIE PANDEMII

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ŚWIETLICY OGRODU JORDANOWSKIEGO Nr 2 W POZNANIU W CZASIE PANDEMII

 1. Do Placówki może uczęszczać Dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy dziecko lub domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na terenie budynku ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 3. Komunikacja z opiekunami uczestnika zajęć będzie odbywała się tylko w koniecznych przypadkach lub poprzez komunikator
 4. Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały w miarę możliwości w jednej sali tematycznej. Uczestnicy na terenie placówki będą wchodzili: wejściem głównym, a opuszczali budynek wejściem od strony świetlicy oraz sali lustrzanej.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Na terenie placówki na wspólnych korytarzach obowiązują maseczki (uczestników i nauczycieli).
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 7. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Dyrektor placówki będzie mógł przejść na nauczanie mieszane lub zdalne ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Pracownicy placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 11. Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie  zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany własny środek transportu).Jeżeli objawy będą wskazywały na możliwość zarażenia SARS –CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka , kaszel), zostanie poinformowana o tym fakcie stacja sanitarno-epidemiologiczna i zostanie wdrożone postępowanie  według zaleceń stacji.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Następnie zostaje powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, następnie zastosowane są wszelkie zalecenia zgodnie z wydanymi instrukcjami i poleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 13. Obszar, w którym poruszał się podejrzany o zakażenie uczestnik zajęć/pracownik , będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). W takim przypadku sporządza się listę osób, które przebywały w tym samym czasie w tych samych częściach szkoły co osoba podejrzana o zakażenie.
 14. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.
 15. Zobowiązuję się uczestników zajęć, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki do przestrzegania powyższych zasad.
 16. Rodzice każdego uczestnika zajęć są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (druk zostanie przekazany Rodzicom poprzez Nauczycieli-wychowawców).

OŚWIADCZENIE

 • Oświadczam, że zapoznałam/ em się z Regulaminem funkcjonowania Placówki  w czasie pandemii .
 • Zobowiązuję się dopilnować aby moja córka/mój syn nie przychodziła/ł do placówki jeżeli wystąpią objawy infekcji oraz gdy będzie przebywać  na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji (dotyczy również sytuacji gdy ktoś z domowników jest objęty kwarantanną)

Imię Nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………………..

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna……………………………………    Data ………………………….

 

KORZYSTAJĄC Z ZAJĘĆ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY

Od 22-04-2021 r.  do odwołania obowiązuje nowy Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika na terenie  Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu.


[metaslider id=”9055″]

 

Witaj w krainie rekreacji i zabawy!

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

Dr Henryk Jordan – Lwów 1881r.

Aktualności i najnowsze wydarzenia

Podziękowanie od prezydenta RP – 11-01-2022
Inwestycje w Ogrodzie Jordanowskim – 2021
Kolędowanie w ogrodzie – 17-12-2021
Świąteczny Turniej Gier Planszowych – 10-12-2021
Szlachetna Paczka – 11-12-2021
Mikołajkowe kartki dla Hospicjum Domowego – 6-12-2021
Świąteczne ozdoby – warsztaty – 3-12-2021
Andrzejki – 26-11-2021
Narodowe Święto Niepodległości – 11-11-2021

 

Więcej wydarzeń i wiadomości…