Statut

Statut Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu

Statut sporządzono na podstawie art. 71 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz.1611  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Spis treści

 • Rozdział I – Postanowienia ogólne
 • Rozdział II – Cele i zadania Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział III – Różne formy współpracy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział IV – Organy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział V – Organizacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w  Poznaniu
 • Rozdział VI – Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział VII – Rada Pedagogiczna Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział VIII – Rada Rodziców Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział IX – Samorząd Uczniowski Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział X – Wolontariat w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XI – Nauczyciele i inni pracownicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XII – Rekrutacja oraz udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XIII – Prawa i obowiązki wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XIV – Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XV – Dokumentacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 • Rozdział XVI – Postanowienia końcowe Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 1. Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu jest placówką wychowania pozaszkolnego przeznaczoną dla mieszkańców Miasta Poznania.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań, nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 3. Ogród Jordanowski Nr 2 mieści się w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 30a

Rozdział II

Cele i zadania Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Ogród Jordanowski Nr 2 jako placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Placówka realizuje  zadania wymienione w ust.1 przez:
  1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających w szczególności na celu:
   • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
   • tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności wychowanków,
   • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
   • kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
   • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
  2. organizowanie:
   • imprez -w szczególności wystaw, konkursów, przeglądów, turniejów
   • wypoczynku, sportu i rekreacji dzieci i młodzieży,
   • działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
  3. Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
  4. W Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 organizowane są zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
  5. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.
  6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
  7. Za zgodą organu prowadzącego placówkę wychowania pozaszkolnego liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w ust. 5.
  8. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki.
  9. W Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 organizowane są zajęcia wychowawcze w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo. Zajęcia te mogą być prowadzone jako stałe, okresowe lub okazjonalne.
  10. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami.
  11. Ogród Jordanowski Nr 2 dostosowuje swoją ofertę zajęć do potrzeb środowiska.
  12. Ogród Jordanowski Nr 2 podejmuje działania kształtujące u wychowanków postawy przedsiębiorczości i kreatywności, poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych.
  13. Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu

Rozdział III

Różne formy współpracy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Placówka może współpracować z rodzinami wychowanków, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym w celu rozwoju oraz uatrakcyjnienia oferty placówki.
 2. Formami współpracy określa się działania prowadzone: 
  1. z rodzinami wychowanków poprzez: uczestniczenie rodziców w roli widza oraz aktywnego widza w trakcie prowadzonych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 imprez rekreacyjnych, sportowych oraz okazjonalnych
  2. zamieszczanie plakatów w gablotach, na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 dotyczących zajęć prowadzonych w placówce oraz odbywających się imprezach;
  3. prowadzenie prelekcji dla rodziców na tematy dotyczące problemów i zdrowia dzieci i młodzieży;
  4. ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, ponadgimnazjalnymi, szkołami specjalnymi: zamieszczanie plakatów i informacji  dotyczących organizowanych zajęć, turniejów i konkursów; gier i zabaw ruchowych, udostępnianie szkołom boisk sportowych na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego oraz organizacji turniejów
  5. ze środowiskiem lokalnym w zakresie: organizacji meczów, w których drużyny stanowią różne społeczności zawodowe np. lekarze, policjanci, strażacy, zapraszanie radnych Miasta Poznania, przedstawicieli pobliskich Rad Osiedla na imprezy organizowane w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2; zaproszenie Radnych do aktywnego uczestnictwa w imprezach okazjonalnych np.: wręczania medali, pucharów, dyplomów itp.;
  6. z policją, służbą medyczną, nadleśnictwem, uczelniami wyższymi
  7. z akademiami piłkarskimi, które prowadzą okazjonalne treningi dla wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
  8. przeprowadzanie ankiet środowiskowych w celu poznania potrzeb społeczności lokalnej
  9. organizowanie imprez dla wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz ich rodzin, a także dla środowiska lokalnego, w szczególności z dzielnic Jeżyce i Grunwald

Rozdział IV

Organy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Organami Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 są:
  1. Dyrektor Ogrodu.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami obowiązującymi w placówce oraz dotyczącymi ich działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.
 3. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji.
 4. Zasady współdziałania organów placówki:
  1. Między poszczególnymi organami powinien być przekaz informacji dotyczący podejmowanych decyzji oraz działań.
  2. Przedstawiciele poszczególnych organów wymienionych w ust. 1, mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów.
  3. Dyrektor zgodnie z posiadanymi kompetencjami uchwala lub odrzuca wnioski i uchwały organów placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Dyrektor oraz przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez innych przedstawicieli organów w ciągu 14 dni.
  5. Dyrektor jest Organem rozstrzygającym w sprawach spornych pomiędzy innymi organami placówki, w przypadku sporu pomiędzy organami placówki a Dyrektorem, strony mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny placówki.

Rozdział V

Organizacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Podstawą organizacji Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 jest posiadanie odpowiednio przygotowanego terenu do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, trwałych urządzeń do gier, zabaw i rozgrywek sportowych również na powietrzu. W Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 znajduje się świetlica, sala „lustrzana” , sala „zielona”, sala do tenisa stołowego, w których prowadzone są zajęcia w okresie całego roku. Na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 znajdują się boiska wielofunkcyjne Orlik 2012, szatnia, dwa place zabaw oraz rampa.
 2. Sposób warunkujący korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku świetlicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz obiektów sportowych określają odpowiednie regulaminy.
 3. Wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godziny prowadzone w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych są organizowane w dowolne dni.
 4. Placówka czynna jest codziennie, z wyjątkiem świąt, w okresie całego roku kalendarzowego, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 
 5. Ogród Jordanowski Nr 2 wyposażony jest w sprzęt rekreacyjno-sportowy, gry świetlicowe.
 6. Wstęp do Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 jest bezpłatny.
 7. Godziny pracy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 mogą być korygowane w trakcie roku.
 8. Środki na działalność:
  1. środki finansowe Ogród Jordanowski Nr 2 otrzymuje z Miasta Poznania, dotacje finansowe mogą pochodzić również z innych źródeł, które umożliwiają ich wykorzystanie dla realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych, świadczeń specjalnych
  2. środki finansowe mogą pochodzić również od darczyńców, sponsorów oraz dobrowolnych wpłat
 9. Placówka może prowadzić wynajem sal dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Ogrodu Jordanowskiego Nr 2: sprzętowe, materiałowe, organizacyjne, wyposażeniowe, podnoszące standard pracy z uczestnikami zajęć w placówce.

Rozdział VI

Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 oraz zwierzchnikiem animatora Orlika 2012.
 2. Dyrektor jest organem reprezentującym placówkę na zewnątrz.
 3. Dyrektor odpowiada za działalność placówki oraz powierzony majątek, jak również dysponuje środkami finansowymi oraz odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.
 4. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców zgodne z ich kompetencjami.
 5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 6. Dyrektor przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom placówki.
 7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia, nagrody oraz odznaczeń dla nauczycieli i innych pracowników placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 8. Dyrektor ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i pozostałych pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 9. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. Dyrektor ma prawo odrzucić kandydaturę rodzica na członka Rady Rodziców lub wychowanka na Radę Wychowanka, jeśli ku niemu istnieją pewne obawy związane z nieprzestrzeganiem przepisów oraz działania przez rodzica lub wychowanka wpływają niekorzystnie na wizerunek placówki.
 11. Dyrektor dba o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Dyrektor współpracuje w wykonywaniu zadań placówki z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz radą wychowanka.
 13. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z odrębnych przepisów.
 14. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 15. Dyrektor zapewnia warunki do działania wolontariatu w placówce.

Rozdział VII

Rada Pedagogiczna Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor placówki.
 3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzone są co najmniej dwa razy w ciągu roku, po zakończeniu roku szkolnego oraz przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zebrania mogą być prowadzone częściej jeśli zachodzi bieżąca potrzeba.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, przewodniczącego rady pedagogicznej oraz członków rady pedagogicznej w co najmniej 1/3 głosów.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszone osoby przez przewodniczącego rady pedagogicznej lub członków rady.
 7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie wprowadzania innowacji pedagogicznych do placówki.
 8. Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje tygodniowy rozkład zajęć w placówce.
 10. Rada Pedagogiczna stanowi komisję rekrutacyjną, która decyduje o przyjęciu kandydatów na zajęcia stałe prowadzone w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2.
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje na wniosek Dyrektora decyzje o przyznanie wyróżnień, nagród i odznaczeń nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 12. Rada Pedagogiczna opiniuje na wniosek Dyrektora propozycje w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 13. Rada Pedagogiczna przygotowuje statut lub jego zmiany.
 14. Wszystkie uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 15. Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane w Księdze Protokołów w formie pisemnej.
 16. Przebieg zebrania Rady Pedagogicznej jest tajny. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrania, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków oraz ich rodziców, a także pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.

Rozdział VIII

Rada Rodziców Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Przedstawicielami Rady Rodziców mogą być rodzice wychowanków, którzy uczestniczą w zajęciach stałych organizowanych przez placówkę.
 2. Rada Rodziców wybierana jest na dany rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia.
 3. Rada Rodziców składa się z co najmniej 1 do 3 członków, którzy zgłaszają swoją kandydaturę w pierwszym tygodniu września. Jeśli ilość zgłoszonych rodziców nie przekracza 3 kandydatur, automatycznie tworzą oni Radę Rodziców na dany rok szkolny. W przypadku większej ilości chętnych osób, Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców z roku wcześniejszego mają prawo wyboru nowej Rady Rodziców poprzez głosowanie. Głosowanie takie odbywa się podczas zebrania rady pedagogicznej podczas, której zaprotokołowane zostaje głosowanie oraz ogłoszony skład Rady Rodziców na rok szkolny.
 4. W przypadku braku kandydatur do Rady Rodziców w danym roku szkolnym zostaje ona nie powołana.
 5. Wybór Rady Rodziców może się odbyć w trybie doraźnym w trakcie roku szkolnego.
 6. Rada Rodziców w sposób zgodny ze statutem placówki oraz wszelkimi przepisami ma prawo zgłaszania swoich pomysłów oraz propozycji związanych z poprawą działalności i atrakcyjnością zajęć prowadzonych w placówce.
 7. Rada Rodziców ma prawo opiniować rozkład zajęć stałych prowadzonych w placówce.
 8. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej z propozycją przeprowadzenia imprez okazjonalnych.
 9. Rada Rodziców bierze czynny udział przy organizacji oraz prowadzeniu imprez okazjonalnych.
 10. W celu wspierania działalności statutowej, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

Rozdział IX

Samorząd Uczniowski Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. W placówce działa Samorząd Uczniowski Ogrodu Jordanowskiego Nr 2,zwany dalej „samorządem”, stanowiący przedstawicieli wychowanków uczęszczających do Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 2. Do Samorządu mogą zostać wybrane w głosowaniu przez ogół wychowanków, maksymalnie dwie osoby,
 3. Samorząd wybiera Rada Pedagogiczna w oparciu o właściwe zachowanie kandydatów podczas przebywania w placówce oraz umiejętność dostosowania się do panujących regulaminów, a swoją postawą potrafiących stanowić wzorzec dla innych wychowanków.
 4. Samorząd we współpracy z Radą Pedagogiczną uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 7. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programami realizowanymi w placówce (treścią, celami i stawianymi wymaganiami),
  2. prawo do redagowania i wydawania gazetki placówki,
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem placówki,
  4. prawo wyboru nauczyciela – wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział X

Wolontariat w Ogrodzie Jordanowski Nr 2 w Poznaniu
 1. Ogród Jordanowski Nr 2 daje możliwość udziału wychowankom w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 2. Dyrektor zapewnia warunki do działania wolontariatu w placówce.
 3. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 4. Sposób organizacji i realizacji działań z zakresu wolontariatu:
 5. powołanie przez dyrektora, z grona nauczycieli, opiekuna wolontariuszy  na dany rok szkolny,
 6. zebranie chętnych wychowanków do działań z zakresu wolontariatu,
 7. ustalenie zakresu i planu działań

Rozdział XI

Nauczyciele i inni pracownicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Zajęcia z wychowankami w placówce prowadzą nauczyciele-wychowawcy.
 2. Placówka zatrudnia nauczycieli- wychowawców.
 3. Placówka zatrudnia specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi.
 4. Placówka zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
 6. Dyrektor i pracownicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 współpracują ze szkołami, policją i Radami Osiedli.
 7. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli-wychowawców związany jest z:
  1. kształtowaniem i rozwijaniem zainteresowań wychowanków,
  2. pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy,
  3. stwarzaniem warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży,
  4. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przebywających pod opieką wychowawców.
 8. Działalność placówki może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.
 9. Placówka podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 10. Wychowawcy i inni pracownicy przestrzegają zasad i wartości etyki zawartych w Kodeksie Etyki Pracowników.

Rozdział XII

Rekrutacja oraz udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu
 1. Wychowankami – uczestnikami zajęć stałych mogą być dzieci wieku  od 5 – 16 lat.
 2. Wymagania dotyczące rekrutacji na zajęcia stałe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 będą dostępne cały rok.
 3. Jest możliwość dopisania dzieci i młodzieży na zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego pod warunkiem, że są wolne miejsca.
 4. Aby zapisać dziecko na zajęcia stałe prowadzone w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 rodzic lub opiekun prawny kandydata musi wypełnić wniosek. Wniosek dostępny jest w recepcji Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 lub na stronie internetowej placówki.
 5. Wyniki zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydatów na zajęcia stałe organizowane przez Ogród Jordanowski Nr 2 podaje się do publicznej wiadomości – w formie listy.
 6. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
 7. Listy rekrutacyjne podaje się do publicznej wiadomości do ostatniego dnia każdego semestru, poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu placówki oraz stronie internetowej , imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.
 8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia danego kandydata.
 9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub opiekuna prawnego, z wnioskiem o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 10. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymanie uzasadnienia.
 11. Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 12. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia stałe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2, placówka dysponuje wolnymi miejscami. Dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 13. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja zgromadzona w trakcie postępowania rekrutacyjnego przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat korzysta z zajęć prowadzonych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2.
 14. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są nie dłużej niż okres roku , chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 15. Wychowankowie uczestniczą dobrowolnie w wybranych przez siebie zajęciach stałych proponowanych przez placówkę.
 16. Wychowankowie mogą uczestniczyć w każdych zajęciach proponowanych przez placówkę, chyba że dane zajęcia są skierowane do konkretnej grupy wiekowej.
 17. Korzystając z wybranych przez siebie zajęciach, wychowankowie dostosowują się do zasad oraz regulaminów obowiązujących podczas ich trwania.
 18. W każdych zajęciach proponowanych przez placówkę mogą brać udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
 19. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu

I. Prawa wychowanka

 1. Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
 2. Wychowanek ma prawo do zapoznania się z regulaminami poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów rekreacyjno- sportowych.
 3. Wychowanek ma prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa. Wychowanek ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań.
 4. Wychowanek ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas zajęć.
  • Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Wychowanek ma prawo do uczestnictwa we współorganizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie placówki.
 5. Wychowanek ma prawo do wpływania na życie placówki dzięki działalności samorządowej w  Radzie Wychowanka.
 6. Wychowanek ma prawo do równego traktowania przez innych wychowanków oraz nauczycieli- wychowawców bez względu na ich status społeczny, wyznanie, poglądy oraz rasę.
 7. Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 i innych wychowanków.
 8. Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
 9. Każdy wychowanek ma prawo do uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2
 10. Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
 11. Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 12. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.

II. Obowiązki wychowanka

 1. Wychowanek ma obowiązek godnie reprezentować placówkę.
 2. Wychowanek ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli-wychowawców i innych pracowników placówki oraz wszystkich innych osób korzystających z obiektów Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 3. Wychowanek ma obowiązek dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią.
 4. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych pomieszczeniach budynku i na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego.
 5. Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
 6. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.
 7. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
 8. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
 9. Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.
 10. Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 oraz kolegów i koleżanek.
 11. Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

 

 

Rozdział XIV

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 w Poznaniu

 

I. Rodzaje stosowanych kar

 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę.
 2. Upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.
 3. Udzielenie pisemnej nagany w Księdze rejestracji dziennej.
 4. Upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców.
 5. Upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły.
 6. Zawieszenie w zajęciach danego dnia.
 7. Zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 danego dnia.
 8. Zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).

II. Rodzaj stosowanych nagród

 1. Wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub Dyrektora.
 2. Wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez Dyrektora.
 3. Dyplomem, nagrodą rzeczową.
 4. Listem pochwalnym do szkoły.
 5. Listem pochwalnym do rodziców.
 6. Innymi formami nagród i wyróżnień.
 7. Pochwała pisemna Dyrektora lub nauczyciela-wychowawcy umieszczona w Księdze rejestracji dziennej.

III. Tryb odwoływania się od kary

 1. W zależności od kary wychowanek ma prawo odwołać się ustnie lub na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej placówki w terminie do 5 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Rada Pedagogiczna w ciągu 3 dni ustosunkuje się do odwołania.
 3. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

IV. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku, gdy:

 1. Wychowanek nie przestrzega nałożonej kary zakazu wstępu na teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 przez określony czas trwania kary.
 2. Wychowanek nie przestrzega statutu i prawa konstytucyjnego.
 3. Wychowanek przejawia agresję wobec innych wychowanków oraz osób korzystających z Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.

 

 

Rozdział XV

 

Dokumentacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Ogród Jordanowski Nr 2 prowadzi dokumentację dotyczącą wychowanków:
  1. Księgę rejestracji dziennej.
  2. Dzienniki zajęć dla wychowawców.
  3. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
  4. Uchwały z Rad Pedagogicznych i rady Rodziców
 2. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 3. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli – wychowawców. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

 

 

Rozdział XVI

 

Postanowienia końcowe Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu
 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 2. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zalecane przez organ prowadzący.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 26 października 2017 r. 

 

Aneks do Statutu Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w poznaniu – związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą covid -19 wprowadza się aneks do Statutu Placówki wewnętrzny Regulamin Pracy Placówki Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w czasie Pandemii. Dotyczy reżimu sanitarnego w roku szkolnym 2020/2021

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OGRODU JORDANOWSKIEGO NR 2  

W CZASIE PANDEMII

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ŚWIETLICY OGRODU JORDANOWSKIEGO Nr 2 W POZNANIU W CZASIE PANDEMII

 

 1. Do Placówki może uczęszczać Dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy dziecko lub domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na terenie budynku ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 3. Komunikacja z opiekunami uczestnika zajęć będzie odbywała się tylko w koniecznych przypadkach lub poprzez komunikator  
 4. Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały w miarę możliwości w jednej sali tematycznej. Uczestnicy na terenie placówki będą wchodzili : wejściem głównym, a opuszczali budynek wejściem od strony świetlicy oraz sali lustrzanej.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Na terenie placówki na wspólnych korytarzach obowiązują maseczki /przyłbice (uczestników i nauczycieli).
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 7. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Dyrektor placówki będzie mógł przejść na nauczanie mieszane lub zdalne ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną . Zawieszenie zajęć stacjonarnych będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Pracownicy placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 11. Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie  zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany własny środek transportu).Jeżeli objawy będą wskazywały na możliwość zarażenia SARS –CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka , kaszel), zostanie poinformowana o tym fakcie stacja sanitarno-epidemiologiczna i zostanie wdrożone postępowanie  według zaleceń stacji.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Następnie zostaje powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, następnie zastosowane są wszelkie zalecenia zgodnie z wydanymi instrukcjami i poleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 13. Obszar, w którym poruszał się podejrzany o zakażenie uczestnik zajęć/pracownik , będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). W takim przypadku sporządza się listę osób, które przebywały w tym samym czasie w tych samych częściach szkoły co osoba podejrzana o zakażenie.
 14. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
  a także obowiązujących przepisów prawa.
 15. Zobowiązuję się uczestników zajęć, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki do przestrzegania powyższych zasad.
 16. Rodzice każdego ucznia do 15 października są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (druk zostanie przekazany Rodzicom poprzez Nauczycieli-wychowawców).

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BOISKA ORLIK OGRODU JORDANOWSKIEGO Nr 2 W POZNANIU W CZASIE PANDEMII

 1. Rezerwacja Orlika tylko za pomocą poczty elektronicznej: animator@oj2poznan.pl
  Na terenach udostępnianych obiektów może przebywać w tym samym czasie nie więcej
  niż 14 (czternastu) uczestników w tym rodzic/opiekun i 2 (dwóch) trenerów
  Przedstawiciel grupy dorosłych każdorazowo przed wejściem na obiekt musi przekazać
  listę uczestników.
  Lista uczestników może być również przekazana elektronicznie przed rozpoczęciem zajęć
  lub przy rezerwacji.
 2. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia
  na obiekcie.
 3. Wejścia na teren boiska odbywają się o równych godzinach.
 4. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej
  aktywności wynosi 30 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.
 5. Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub
  podmiot organizujący zajęcia.
 6. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora
  Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.
  W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego
  zgłoszenia incydentu Policji.
 7. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz
  poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia
  lub przedstawiciel grupy.
 8. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do
  odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania
  stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na
  wszystkie obiekty.