Statut

 

Statut Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

Statut sporządzono na podstawie: 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Zespół Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu są to placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczoną dla mieszkańców Miasta Poznania.
 2. Zespół Ogrodów Jordanowskich o nazwie „Zespół Ogrodów Jordanowskich” zwany dalej „Zespołem” tworzą:
 • Ogród Jordanowski nr 1, ul: Solna 2 w Poznaniu; 
 • Ogród Jordanowski nr 2, ul. Przybyszewskiego 30a w Poznaniu
 1. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań, organ nadzoru pedagogicznego Wielkopolski Kurator Oświatowy, Plac Wolności. 
 2. Zespół Ogrodów Jordanowskich  ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 30a.

§ 2

Cele i zadania Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

 1. Zespół Ogrodów Jordanowskich jako placówki wychowania pozaszkolnego realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Placówki realizuje  zadania wymienione w ust.1 przez:
 • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających w szczególności na celu:
  1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
  2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności wychowanków,
  3. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
  4. kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,
  5. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • organizowanie:
  1. imprez -w szczególności wystaw, konkursów, turniejów
  2. wypoczynku, sportu i rekreacji dzieci i młodzieży,
  3. działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
 • Placówki wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 • W Zespole Ogrodów Jordanowskich organizowane są zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 • Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 10 wychowanków.
 • Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 • Za zgodą organu prowadzącego w placówce wychowania pozaszkolnego liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w ust. 5.
 • Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki.
 • W Zespole Ogrodów Jordanowskich organizowane są zajęcia wychowawcze w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo. Zajęcia te mogą być prowadzone jako stałe, okresowe lub okazjonalne.
 • W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami.
 • Zespół Ogrodów Jordanowskich dostosowuje swoją ofertą ofertę zajęć do potrzeb wychowanków i ich rodziców / opiekunów prawnych. 
 • Zespół Ogrodów Jordanowskich podejmuje działania kształtujące u wychowanków postawy przedsiębiorczości i kreatywności, poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych.
 • Zespół Ogrodów Jordanowskich organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu

§ 3

Organy Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

 1. Organami Zespołu Ogrodów Jordanowskich są:
 • Dyrektor 
 • Rada Pedagogiczna.
 • Rada Rodziców.
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Organy, o którym mowa w ust. 1 działają zgodnie z regulaminami obowiązującymi w placówce oraz dotyczącymi ich działalności, które nie  mogą być sprzeczne ze statutem.
 2. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnej z zakresem posiadanych kompetencji.
 3. Zasady współdziałania organów placówki: 
 • Między poszczególnymi organami powinien funkcjonować przekaz informacji dotyczący  podejmowanych decyzji oraz działań.
 • Przedstawiciele poszczególnych organów wymienionych w ust. 1, mogą być zaproszeni do wzięcia
  udziału w posiedzeniach innych organów.
 • Dyrektor zgodnie z posiadanymi kompetencjami uchwala lub odrzuca wnioski i uchwały organów placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dyrektor oraz przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez innych przedstawicieli organów w ciągu 14 dni.
 • Dyrektor jest organem rozstrzygającym w sprawach spornych pomiędzy innymi organami placówek, w przypadku sporu pomiędzy organami placówek a Dyrektorem, strony mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny placówki.

§ 4

Organizacja Zespołu Ogrodów Jordanowskich odział OJ nr2 w  Poznaniu

Podstawą organizacji Zespołu Ogrodów Jordanowskich jest posiadanie odpowiednio przygotowanego terenu do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, trwałych urządzeń do gier, zabaw i rozgrywek sportowych również na powietrzu oraz zaplecza świetlicowego. Sposób warunkujący korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku świetlicy oraz obiektów sportowych określają odrębne regulaminy.  

 1. Wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godziny prowadzone w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych są organizowane w dowolne dni. 
 2. Placówki czynne są codziennie z wyjątkiem świąt, w okresie całego roku kalendarzowego, w których nie są przewidziane ferie zimowe.
 3. Zespół Ogrodów Jordanowskich wyposażony jest w sprzęt rekreacyjno-sportowy, gry świetlicowe.
 4. Wstęp na teren Zespołu Ogrodów Jordanowskich  jest bezpłatny.
 5. Godziny pracy Zespołu Ogrodów Jordanowskich mogą być korygowane w trakcie roku.
 6. Środki na działalność:
 • Zespół Ogrodów Jordanowskich  otrzymuje środki finansowe z Miasta Poznania, dotacje finansowe mogą pochodzić również z innych źródeł, które umożliwiają ich wykorzystanie dla realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych, świadczeń specjalnych
 • Środki finansowe mogą pochodzić również od darczyńców, sponsorów oraz dobrowolnych wpłat.
 1. Placówka może prowadzić wynajem sal dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Zespołu Ogrodów Jordanowskich: związanych z zakupem sprzętu, materiałów wyposażenia czy innych aspektów podnoszących standard pracy z uczestnikami zajęć.

§ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu.

Zajęcia z wychowankami w placówce prowadzą nauczyciele – wychowawcy.

 1. Placówki zatrudnią nauczycieli – wychowawców.
 2. Placówki zatrudniają specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi.
 3. Placówki zatrudniają pracowników administracyjnych i obsługi.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
 5. Dyrektor i pracownicy Zespołu Ogrodów Jordanowskich współpracują ze szkołami, policją i Radami Osiedli.
 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli – wychowawców związany jest z:
 • kształceniem i rozwijaniem zainteresowań wychowanków,
 • pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy,
 • stwarzaniem warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży,
 • odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przebywających pod opieką wychowawców.
 1. Działalność placówek może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.
 2. Placówki podejmują działania z zakresu wolontariatu.
 3. Wychowawcy i inni pracownicy przestrzegają zasad i wartości etyki zawartych w Kodeksie Etyki Pracowników.

REGULAMINY

§ 1

Regulamin Rada Rodziców Zespołu Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2
w Poznaniu

 1. Przedstawicielami Rady Rodziców mogą być rodzice wychowanków, którzy uczestniczą w zajęciach stałych organizowanych przez placówkę.
 2. Rada Rodziców wybierana jest na dany rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia.
 3. Rada Rodziców składa się z co najmniej 1 do 3 członków, którzy zgłaszają swoją kandydaturę w pierwszym tygodniu września. Jeśli ilość zgłoszonych rodziców nie przekracza 3 kandydatur, automatycznie tworzą oni Radę Rodziców na dany rok szkolny. W przypadku większej ilości chętnych osób, Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców z roku wcześniejszego mają prawo wyboru nowej Rady Rodziców poprzez głosowanie. Głosowanie takie odbywa się podczas zebrania rady pedagogicznej podczas, której zaprotokołowane zostaje głosowanie oraz ogłoszony skład Rady Rodziców na rok szkolny.
 4. W przypadku braku kandydatur do Rady Rodziców w danym roku szkolnym zostaje ona nie powołana.
 5. Wybór Rady Rodziców może się odbyć w trybie doraźnym w trakcie roku szkolnego.
 6. Rada Rodziców w sposób zgodny ze statutem placówki oraz wszelkimi przepisami ma prawo zgłaszania swoich pomysłów oraz propozycji związanych z poprawą działalności i atrakcyjnością zajęć prowadzonych w placówce.
 7. Rada Rodziców ma prawo opiniować rozkład zajęć stałych prowadzonych w placówce.
 8. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej z propozycją przeprowadzenia imprez okazjonalnych.
 9. Rada Rodziców bierze czynny udział przy organizacji oraz prowadzeniu imprez okazjonalnych.
 10. W celu wspierania działalności statutowej, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 2

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole  Ogrodów Jordanowskich  w Poznaniu

 1. W placówkach działa Samorząd Uczniowski zespołu Ogrodów Jordanowskich, zwany dalej „samorządem”, stanowiący przedstawicieli wychowanków uczęszczających do Zespołu ogrodów Jordanowskich.
 2. Do Samorządu mogą zostać wybrane, w głosowaniu przez ogół wychowanków, maksymalnie dwie osoby.
 3. Samorząd zatwierdza Rada Pedagogiczna w oparciu o właściwe zachowanie kandydatów podczas przebywania w placówce oraz umiejętność dostosowania się do panujących regulaminów, a swoją postawą potrafiących stanowić wzorzec dla innych wychowanków.
 4. Samorząd we współpracy z Radą Pedagogiczną uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 7. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programami realizowanymi w placówce (treścią, celami i stawianymi wymaganiami),
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki placówki,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem placówki,
 • prawo wyboru nauczyciela – wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 3

Regulamin wolontariatu w Zespole Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

Zespół Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu daje możliwość udziału wychowankom w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

 1. Dyrektor zapewnia warunki do działania wolontariatu w placówce.
 2. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 3. Sposób organizacji i realizacji działań z zakresu wolontariatu: 
 4. Powołanie przez dyrektora, z grona nauczycieli, opiekuna wolontariuszy  na dany rok szkolny.
 5. Zebranie chętnych wychowanków do działań z zakresu wolontariatu,
 6. Ustalenie zakresu i planu działań.

§ 4

Regulamin rekrutacji oraz udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w Zespole Ogrodów Jordanowskich  w Poznaniu

Wychowankami – uczestnikami zajęć stałych mogą być dzieci wieku  od 6 – 16 lat.

 1. Wymagania dotyczące rekrutacji na zajęcia stałe w Zespole Ogrodów Jordanowskich będą dostępne cały rok.
 2. Aby zapisać dziecko na zajęcia stałe prowadzone w Zespole Ogrodów Jordanowskich  rodzic lub opiekun prawny kandydata musi wypełnić kartę wychowanka. Karta dostępna jest w recepcji placówki.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia lub opiekuna prawnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 4. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Zespołu Ogrodów Jordanowskich rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora placówek służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jest możliwość dopisanie dzieci i młodzieży na zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego pod warunkiem, że są wolne miejsca.
 7. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja zgromadzona w trakcie postępowania rekrutacyjnego przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są nie dłużej niż okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora placówek została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Wychowankowie mogą uczestniczyć w każdych zajęciach proponowanych przez placówkę, chyba że dane zajęcia są skierowane do konkretnej grupy wiekowej.
 10. Korzystając z wybranych przez siebie zajęciach, wychowankowie dostosowują się do zasad oraz regulaminów obowiązujących podczas ich trwania.
 11. W każdych zajęciach proponowanych przez placówkę mogą brać udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
 12. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 13. Zespół Ogrodów Jordanowskich prowadzi projekty o charakterze rekreacyjno – sportowym i artystycznym dla osób dorosłych i seniorów.

§ 5

Regulamin dotyczący prawa i obowiązków wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych w Zespole Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

 1. Prawa wychowanka
 • Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
 • Wychowanek ma prawo do zapoznania się z regulaminami poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów rekreacyjno- sportowych.
 • Wychowanek ma prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa. Wychowanek ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań.
 • Wychowanek ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas zajęć.
  1. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  2. Wychowanek ma prawo do uczestnictwa we współorganizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie placówki.
 • Wychowanek ma prawo do wpływania na życie placówki dzięki działalności samorządowej w  Samorządzie Uczniowskim.
 • Wychowanek ma prawo do równego traktowania przez innych wychowanków oraz nauczycieli- wychowawców bez względu na ich status społeczny, wyznanie, poglądy oraz rasę.
 • Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników Zespołu Ogrodów Jordanowskich i innych wychowanków.
 • Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
 • Każdy wychowanek ma prawo do uczestnictwa w zajęciach odbywających się na terenie Zespołu Ogrodów Jordanowskich.
 • Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
 • Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 • Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.
 1. Obowiązki wychowanka
 • Wychowanek ma obowiązek godnie reprezentować placówkę.
 • Wychowanek ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli-wychowawców i innych pracowników placówki oraz wszystkich innych osób korzystających z obiektów Zespołu Ogrodów Jordanowskich.
 • Wychowanek ma obowiązek dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią.
 • Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych pomieszczeniach budynku i na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego.
 • Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
 • Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.
 • Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
 • Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Zespołu Ogrodów Jordanowskich oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
 • Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Zespołu Ogrodów Jordanowskich, nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi.
 • Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Zespołu Ogrodów Jordanowskich oraz kolegów i koleżanek.
 • Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Zespołu Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2 środków psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

§ 6

Regulamin dotyczący rodzaju nagród i kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od kary w Zespole Ogrodów Jordanowskich  w Poznaniu

 1. Rodzaje stosowanych kar
 • Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę.
 • Upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora Zespołu Ogrodów Jordanowskich.
 • Udzielenie pisemnej nagany w Księdze rejestracji dziennej.
 • Upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców.
 • Upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły.
 • Zawieszenie w zajęciach danego dnia.
 • Zakaz wstępu na teren Zespołu Ogrodów Jordanowskich danego dnia.
 • Zawieszenie w zajęciach i zakaz wstępu na teren Zespołu Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2 przez dłuższy okres czasu (kilka dni, tydzień, …).
 1. Rodzaj stosowanych nagród
 • Wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub Dyrektora.
 • Wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez Dyrektora.
 • Dyplomem, nagrodą rzeczową.
 • Listem pochwalnym do szkoły.
 • Listem pochwalnym do rodziców.
 • Innymi formami nagród i wyróżnień.
 • Pochwała pisemna Dyrektora lub nauczyciela-wychowawcy umieszczona w Księdze rejestracji dziennej.
 1. Tryb odwoływania się od kary
 • W zależności od kary wychowanek ma prawo odwołać się ustnie lub na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej placówki w terminie do 5 dni od dnia jej otrzymania.
 • Rada Pedagogiczna w ciągu 3 dni ustosunkuje się do odwołania.
 • Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku, gdy:
 • Wychowanek nie przestrzega nałożonej kary zakazu wstępu na teren Zespołu Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2 przez określony czas trwania kary.
 • Wychowanek nie przestrzega statutu i prawa konstytucyjnego.
 • Wychowanek przejawia agresję wobec innych wychowanków oraz osób korzystających z Zespołu Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2.

§ 7

Regulamin dotyczący dokumentacja Zespołu Ogrodów Jordanowskich  w Poznaniu

 1. Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ nr2 prowadzi dokumentację dotyczącą wychowanków:
 • Księgę rejestracji dziennej.
 • Dzienniki zajęć dla wychowawców.
 • Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 • Uchwały z Rad Pedagogicznych i Rady Rodziców
 1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli – wychowawców. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej  

Statut Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

Skip to content